Organising Committee

ORGANISING COMMITTEE

 • Anna Golubtsova (Higher School of Economics, Moscow)
 • Irina Dolgaleva (Higher School of Economics, Moscow)
 • Evgenia Vlasova (Higher School of Economics, Moscow)
 • Natalia Papulovskaya (Ural Federal University, Yekaterinburg)
 • Ekaterina Borovitina (Chelyabinsk State University, Russia)

INDUSTRY SECTION

 • Evgenia Vlasova, chair (Higher School of Economics, Moscow)

VOLUNTEER TEAM

 • Maxim Pasynkov (IMM UB RAS, Yekaterinburg)
 • Anna Voronova (Yandex, Moscow)
 • Eugene Tsymbalov (Webgames & Higher School of Economics, Moscow)
 • Daria Baranetskaya (Higher School of Economics, Moscow)
 • Valeria Bubnova (Higher School of Economics, Moscow)